wózek jezdniowy z wysięgnikiem

Kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem [I WJO]

(uprawnia również do obsługi wszystkich pozostałych wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia)

Cel szkolenia:

Przygotowanie do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem. Kurs przeznaczony jest dla kierowców wszystkich typów wózków: jezdniowych, nadładownych, podnośnikowych, unoszących, ciągnikowych, specjalnych.

Organizacja szkolenia:

Czas trwania kursu 60 godzin w tym 16 godzin zajęć praktycznych. Czas trwania jednostki lekcyjnej teoretycznej i praktycznej 45 minut.

Warunki przyjęcia na kurs:

 • ukończona co najmniej szkoła podstawowa
 • ukończone 18 lat

PROGRAM SZKOLENIA:

 1.   Wiadomości o dozorze technicznym
 2.   Ogólne wiadomości o urządzeniach transportu bliskiego
 3.   T ypy stosowanych wózków jezdniowych
 4.   Budowa wózków jezdniowych podnośnikowych w tym specjalizowanych
 5.   Czynności operatora przed rozpoczęciem pracy i po zakończeniu pracy
 6.   Czynności operatora w czasie pracy wózkami
 7.   Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
 8.   Wiadomości z zakresu BHP
 9.   Zajęcia praktyczne

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

Absolwent kursu powinien się wykazać znajomością:

 • podstawą budowy i zasadą działania wózków różnych typów i napędów dającą gwarancję ich prawidłowej eksploatacji,
 • obowiązujących przepisów bhp,
 • zasad poruszania się po terenie zakładu pracy,
 • bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zasadami udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.
 • prawidłowo reagować w przypadku awarii, postępować zgodnie z wymaganiami i zasadami przepisów bhp oraz ppoż.,
 • udzielać pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach przy pracy.

Egzamin przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego