KURS wymiany butli gazowych w wózkach jezdniowych podnośnikowych

kurs wymiany butli gazowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym „Operator wózka zasilanego gazem oraz osoba dokonująca wymiany butli z gazem w tych wózkach są przeszkoleni w zakresie bezpiecznego użytkowania butli, w tym ich bezpiecznej wymiany.”

Oznacza to, że samo posiadanie uprawnień do obsługi wózków widłowych nie jest jednoznaczne z tym, że operator posiada uprawnienia do wymiany butli gazowej. Butlę należy wymienić zgodnie z obowiązującymi przepisami, dlatego należy przejść odpowiednie szkolenie z zakresu bezpiecznego użytkowania i wymiany butli gazowej.
Jeżeli operator wózka nie posiada zaświadczenia z takiego szkolenia, nie ma możliwości na samodzielną wymianę butli. W takim wypadku wymianę butli może wykonać inna uprawniona osoba – konserwator lub przedstawiciel serwisu zajmującego się eksploatacją wózków widłowych z napędem LPG.

Cel szkolenia:

Uzyskanie wiadomości i umiejętności z zakresu bezpiecznego użytkowania oraz wymiany butli propan-butan w wózkach jezdniowych zasilanych paliwem gazowym. Kurs skierowany przede wszystkim do kierowców-operatorów wózków jezdniowych, którzy dzięki zdobyciu podczas kursu odpowiednich kwalifikacji będą mogli również dokonywać wymiany butli w wózkach jezdniowych napędzanych gazem.

Czas trwania kursu 4 godziny w tym 2 godziny zajęć praktycznych. Czas trwania jednostki lekcyjnej teoretycznej i praktycznej 45 minut.

Warunki przyjęcia na kurs:

 • ukończone 18 lat
 • co najmniej wykształcenie podstawowe

Program szkolenia:

 1. Wymagania dotyczące warunków użytkowania wózków jezdniowych z napędem silnikowym wyposażonych w instalację gazową.
 2. Charakterystyka paliw gazowych stosowanych w wózkach jezdniowych z napędem silnikowym.
 3. Wymagania dotyczące stanowiska d wymiany butli.
 4. Rodzaje instalacji gazowych oraz butli.
 5. Stosowanie oznaczenia.
 6. Terminy i warunki dopuszczenia do eksploatacji.
 7. Kontrola szczelności instalacji gazowej.
 8. Transport wewnątrzzakładowy butli na paliwa gazowe oraz zagrożenia występujące przy tych czynnościach.
 9. Zagrożenia oraz postępowanie w sytuacjach awaryjnych.
 10. BHP.
 11. Stosowane oznaczenia.
 12. Czynności obsługi codziennej związanej z instalacją gazową.
 13. Czynności związane z wymianą butli.
 14. Kontrola szczelności instalacji gazowej.
 15. Ocena czynności wykonywanych przez uczestników szkolenia.
 16. Egzamin końcowy.

Czas trwania kursu 4 godziny w tym 2 godziny zajęć praktycznych. Czas trwania jednostki lekcyjnej teoretycznej i praktycznej 45 minut.

Po zakończonym kursie, absolwent wykazuje się znajomością:

 • Wiedzy teoretycznej, zapewniającej bezpieczne użytkowanie butli w wózkach jezdniowych z napędem silnikowym.
 • Wiadomości o zagrożeniach, sytuacjach potencjalnie wypadkowych i niebezpiecznych związanych z użytkowaniem wózków jezdniowych z napędem silnikowym wyposażonych w instalację gazową.
 • Umiejętności praktycznych związanych z obsługą codzienną instalacji gazowych w wózkach jezdniowych z napędem silnikowych.
 • Umiejętności wymiany butli w wózkach jezdniowych z napędem silnikowym wyposażonych w instalacje gazową.
 • Wiedzy i umiejętności związanych z postępowaniem w sytuacjach awaryjnych.

Dokumenty uzyskane po egzaminie:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu z zakresu bezpiecznego użytkowania i wymiany butli gazowej.

O sposobie przeprowadzania egzaminu decyduje kierownik jednostki szkoleniowej.