wózek widłowy

Kurs obsługi wózków jezdniowych podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem [II WJO]

Cel szkolenia:

Celem szkolenia kursu na wózki widłowe dla kandydatów na operatorów wózków widłowych jest przygotowanie słuchaczy do egzaminów kwalifikacyjnych przeprowadzanych przez Urząd Dozoru Technicznego.

Przygotowanie do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem, składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.

Kurs przeznaczony jest dla kierowców wszystkich typów wózków: jezdniowych, nadładownych, podnośnikowych, unoszących, ciągnikowych, specjalnych.

Warunki przyjęcia na kurs:

 • ukończona co najmniej szkoła podstawowa
 • ukończone 18 lat

Program szkolenia:

 1.   Wiadomości o dozorze technicznym
 2.   Ogólne wiadomości o urządzeniach transportu bliskiego
 3.   Typy stosowanych wózków jezdniowych
 4.   Budowa wózków jezdniowych podnośnikowych
 5.   Czynności operatora przed rozpoczęciem pracy i po zakończeniu pracy
 6.   Czynności operatora w czasie pracy wózkami
 7.   Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
 8.   Wiadomości z zakresu BHP
 9.   Zajęcia praktyczne

Czas trwania kursu 48 godzin w tym zajęcia praktyczne. Czas trwania jednostki lekcyjnej teoretycznej i praktycznej 45 minut.

Po zakończonym kursie, absolwent wykazuje się znajomością:

 • Podstawy budowy i zasad działania wózków różnych typów i napędów, dającą gwarancję ich prawidłowej eksploatacji.
 • Obowiązujących przepisów BHP.
 • Zasad poruszania się po terenie zakładu pracy.
 • Bezpieczeństwa przeciwpożarowego z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.
 • Prawidłowej reakcji w przypadku awarii, postępowaniem zgodnie z wymaganiami i zasadami przepisów BHP oraz ppoż..
 • Udzielania pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach przy pracy.

Jak wygląda egzamin na wózki widłowe:

W toku szkolenia kursant przygotowywany jest do egzaminu przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT). Egzamin jest podzielony na część teoretyczną oraz praktyczną.
Część teoretyczna – przyszły operator wózków widłowych otrzymuje 15 pytań egzaminacyjnych wylosowanych przez system komputerowy z puli 245 pytań. Pozytywny wynik to minimum 11 poprawnych odpowiedzi.
Część praktyczna – ocena prawidłowego wykonania manewrów i czynności związanych z praktyczną obsługą urządzenia z jednoczesnym przestrzeganiem zasad BHP.
Egzamin przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego.

Dokumenty uzyskane po egzaminie:

Po pomyślnym ukończeniu szkolenia oraz zdanym egzaminie operator wózka widłowego kursant otrzymuje wydane przez Urząd Dozoru Technicznego zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem wydane.

Okres ważności nowych uprawnień o przedłużenie aktualnych:

Uprawnienia na wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z  wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem są wydane na okres 10 lat, po tym czasie należy je odnowić.
Jak przedłużyć uprawnienia?   czytaj >>