Kurs obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym

z przeszkoleniem do wymiany butli gazowych

Cel szkolenia:

Przygotowanie do obsługi wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Kurs przeznaczony jest dla kierowców wszystkich typów wózków: jezdniowych, nadładownych, podnośnikowych, unoszących, ciągnikowych, specjalnych.

Organizacja szkolenia:

Czas trwania kursu 67 godzin w tym 23 godziny zajęć praktycznych. Czas trwania jednostki lekcyjnej teoretycznej i praktycznej 45 minut.

Warunki przyjęcia na kurs:

  • ukończona co najmniej szkoła podstawowa
  • ukończone 18 lat
  • świadectwo lekarskie wystawione przez lekarza
  • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwskazań do wykonywania zawodu

Podstawa prawna:

Program nauczania Ośrodka Doskonalenia Kadr w Mysłowicach nadzorowanego przez Ministra Właściwego ds. Gospodarki opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. Nr 70 poz. 650 z 2002 r. z późn.zm).

Dokumenty uzyskane po szkoleniu:

Zaświadczenie o ukończeniu kursu potrzebne do uzyskania zezwolenia na obsługę wózków jezdniowych. Możliwość otrzymania zaświadczenia w języku angielskim

Program szkolenia

Lp. TEMATYKA SZKOLENIA Ilość godz. teorii Liczba godz. ćwiczeń
1 Typy stosowanych wózków jezdniowych 4 -
2 Budowa wózka 8 -
3 Czynności kierowcy przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami 8 -
4 Czynności kierowcy w czasie pracy wózkami 8 -
5 Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa 4 -
6 Wiadomości z zakresu bhp 8 -
7 Praktyczna nauka jazdy - 15
8 Wiadomości o dozorze technicznym 4 -
9 Bezpieczna obsługa wymiany butli gazowych - 8
  RAZEM   67

Kolejność szkolenia:

1

Część teoretyczna

prowadzona zgodnie ze szczegółowym programem nauczania, po ukończeniu części teoretycznej należy rozpocząć szkolenie praktyczne,
2

Część praktyczna

nauka jazdy wózkiem zgodnie z programem nauczania,
3

Egzamin

o sposobie przeprowadzania egzaminu decyduje kierownik jednostki szkoleniowej.

Wiadomości:

Absolwent kursu powinien się wykazać znajomością:

  • podstawą budowy i zasadą działania wózków różnych typów i napędów dającą gwarancję ich prawidłowej eksploatacji,
  • obowiązujących przepisów bhp,
  • zasad poruszania się po terenie zakładu pracy,
  • bezpieczeństwa przeciwpożarowego, zasadami udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.
  • prawidłowo reagować w przypadku awarii, postępować zgodnie z wymaganiami i zasadami przepisów bhp oraz ppoż.,
  • udzielać pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach przy pracy.