OKRES WAŻNOŚCI UPRAWNIEŃ WYDANYCH PRZEZ UDT (Urząd Dozoru Technicznego)

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym, wszystkie zaświadczania kwalifikacyjne wydane przez UDT

1. UPRAWNIENIA TERMINOWE 

wydane przed 01.06.2019 r. —> tracą ważność w dniu 01.01.2024 r.
wydane po 01.06.2019 r. —> tracą ważność zgodnie z datą na zaświadczeniu

2. UPRAWNIENIA BEZTERMINOWE  (dokument nie posiada daty ważności)

 wydane przed 01.06.2019 r. —> tracą ważność 01.01.2024 r.

 

OKRES WAŻNOŚCI UPRAWNIEŃ WYDANYCH PRZEZ PRACODAWCĘ LUB OŚRODEK SZKOLENIOWY

Według Rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym:

Nastąpiły zmiany we wcześniejszym zapisie § 18 :
a) w pkt 1 wyrazy „do dnia 31 grudnia 2019 r.” zastępuje się wyrazami „do dnia 31 grudnia 2023 r.”,
b) w pkt 2 wyrazy „do 31 grudnia 2020 r.” zastępuje się wyrazami mają „do dnia 31 grudnia 2026 r.”,
c) w pkt 3 wyrazy „do dnia 31 grudnia 2021 r.” zastępuje się wyrazami „do dnia 31 grudnia 2027 r.”.

Oznacza to, że zgodnie ze zmianami terminy zaświadczeń imiennych, które zostały wydane przez Pracodawcę i ośrodek szkoleniowy:
– do dnia 31 grudnia 2004 r.  otrzymują ważność  „do dnia 31 grudnia 2023 r.”,
– do dnia 31 grudnia 2014 r.  otrzymują ważność  „do dnia 31 grudnia 2026 r.”,
– od dnia 1 stycznia 2015 r.  otrzymują ważność  „do dnia 31 grudnia 2027 r.”

Uprawnienia wydane przez pracodawcę lub ośrodek szkoleniowy nie podlegają procesowi przedłużenia UDT.

Od 1 stycznia 2028 r. wszyscy operatorzy powinni posiadać uprawnienia zdobyte zgodnie z nowymi wytycznymi.

 

TERMINOWOŚĆ UPRAWNIEŃ

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnychwszystkie uprawnienia na urządzenia transportu bliskiego wydane jako bezterminowe, bez względu na datę ich wydania, stają się uprawnieniami terminowymi na okres 5 lat, licząc od dnia wejścia w życia ustawy – 1 czerwca 2019 r.

PAMIĘTAJ!
Najpóźniej 3 miesiące i 1 dzień przed utratą ważności uprawnień należy złożyć wniosek w odpowiednim oddziale UDT
Ostateczny termin złożenia wniosku to wrzesień 2023 r.

POBIERZ > WNIOSEK
zobacz > wzór wypełnionego wniosku

W zależności od posiadanych uprawnień i rodzaju urządzenia, zostaną one przedłużone na okres kolejnych 5 lat lub 10 lat. Zgodnie z wykazem rodzajów urządzeń technicznych oraz okresy ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

SPRAWDŹ >> Okres ważności kwalifikacji dla urządzeń technicznych

JAKIE WARUNKI TRZEBA SPEŁNIAĆ, ABY PRZEDŁUŻYĆ UPRAWIENIA UDT?

Przedłużając okres ważności uprawnień należy złożyć wniosek oraz spełnić dwa kryteria:
– wykonywać czynności wynikające z zaświadczenia przez 3 lata w ciągu ostatnich 5 lat (ciągłość wykonywania zawodu)
– pod rygorem odpowiedzialności karnej złożyć oświadczenie o wykonywaniu tych czynności

WZÓR :
Przykładowe uprawnienia: