KURS NA WÓZKI WIDŁOWE (operator wózka widłowego)

wózek widłowy

Wózek jezdniowy podnośnikowy z mechanicznym napędem podnoszenia (wózek widłowy)

to mechaniczny pojazd kołowy o napędzie silnikowym, który jest przystosowany do przewozu materiałów, stosowany w transporcie bliskim. Przez napęd mechaniczny, należy rozumieć wszelkie rodzaje napędu (spalinowy, elektryczny, hydrauliczny) nie wymagające bezpośredniego działania siły mięśni ludzkich podczas wykonywania czynności podnoszenia ładunku.

Wózek widłowy wykorzystywany jest głównie do prac załadunkowych i rozładunkowych w magazynach, fabrykach, hurtowniach, składach budowlanych, portach. Wszystkie wózki jezdniowe podnośnikowe podlegają dozorowi technicznemu i do ich obsługi wymagane są uprawnienia wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT). Wózki, które nie posiadają mechanizmu podnoszenia – wózki unoszące, wózki pchające, wózki ciągnikowe – nie podlegają przepisom o dozorze technicznym.

Przyszły operator wózków widłowych powinien posiadać niezbędną wiedzę z zakresu obsługi wózka widłowego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Uprawnienia na obsługę wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem [II WJO]

(uprawnienia ważne 10 lat)

Cel szkolenia:

Celem szkolenia kursu na wózki widłowe dla kandydatów na operatorów wózków widłowych jest przygotowanie słuchaczy do egzaminów kwalifikacyjnych przeprowadzanych przez Urząd Dozoru Technicznego. Przygotowanie do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem, składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.
Kurs przeznaczony jest dla kierowców wszystkich typów wózków: jezdniowych, nadładownych, podnośnikowych, unoszących, ciągnikowych.

Warunki przyjęcia na kurs:

 • ukończone 18 lat
 • co najmniej wykształcenie podstawowe

Program szkolenia:

 1.   Wiadomości o dozorze technicznym
 2.   Ogólne wiadomości o urządzeniach transportu bliskiego
 3.   Typy stosowanych wózków jezdniowych
 4.   Budowa wózków jezdniowych podnośnikowych
 5.   Czynności operatora przed rozpoczęciem pracy i po zakończeniu pracy
 6.   Czynności operatora w czasie pracy wózkami
 7.   Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
 8.   Wiadomości z zakresu BHP
 9.   Zajęcia praktyczne

Czas trwania kursu 48 godzin w tym zajęcia praktyczne. Czas trwania jednostki lekcyjnej teoretycznej i praktycznej 45 minut.

Po zakończonym kursie, absolwent wykazuje się znajomością:

 • Podstawy budowy i zasad działania wózków różnych typów i napędów, dającą gwarancję ich prawidłowej eksploatacji.
 • Obowiązujących przepisów BHP.
 • Zasad poruszania się po terenie zakładu pracy.
 • Bezpieczeństwa przeciwpożarowego z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.
 • Prawidłowej reakcji w przypadku awarii, postępowaniem zgodnie z wymaganiami i zasadami przepisów BHP oraz ppoż..
 • Udzielania pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach przy pracy.

Jak wygląda egzamin na wózki widłowe:

W toku szkolenia kursant przygotowywany jest do egzaminu przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT). Egzamin jest podzielony na część teoretyczną oraz praktyczną.
Część teoretyczna – przyszły operator wózków widłowych otrzymuje 15 pytań egzaminacyjnych wylosowanych przez system komputerowy z puli 245 pytań. Pozytywny wynik to minimum 11 poprawnych odpowiedzi.
Część praktyczna – ocena prawidłowego wykonania manewrów i czynności związanych z praktyczną obsługą urządzenia z jednoczesnym przestrzeganiem zasad BHP.

Dokumenty uzyskane po egzaminie:

Po pomyślnym ukończeniu szkolenia oraz zdanym egzaminie operator wózka widłowego otrzymuje wydane przez Urząd Dozoru Technicznego zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem.

Okres ważności nowych uprawnień oraz przedłużenie aktualnych:

Uprawnienia na wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z  wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (II WJO) są wydane na okres 10 lat, po tym czasie należy je odnowić.
Jak przedłużyć uprawnienia?   czytaj >>

PO UZYSKANIU UPRAWNIEŃ MOŻNA OBSŁUGIWAĆ :

wózek podnośnikowy prowadzony

Wózek podnośnikowy
prowadzony

wózek unoszący

Wózek unoszący

wózek podnośnikowy czołowy

Wózek podnośnikowy
czołowy

wózek unoszący rydwan

Wózek unoszący (rydwan)

wózek podnośnikowy boczny

Wózek podnośnikowy
boczny

wózek ciągnikowy, pchający

Wózek ciągnikowy,
pchający