>>  Przygotowanie dokumentacji do odbioru UDT

>>  Zapewnienie asystowania uprawnionego konserwatora przy odbiorze UDT

>>  Konserwacja urządzenia przez uprawnionego konserwatora

>>  Przeglądy techniczne urządzeń

>>  Resurs urządzeń

PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI DO ODBIORU UDT

Urządzenia objęte dozorem technicznym mogą być eksploatowane tylko na podstawie decyzji wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego (terenowy oddział Urzędu Dozoru Technicznego).

Decyzja zezwalająca na eksploatacje urządzenia technicznego jest wydawana po dokonaniu weryfikacji dokumentacji technicznej urządzenia oraz przeprowadzenia badania odbiorczego, dokonywanego przez inspektora dozoru technicznego.

CO DALEJ….

Regularna KONSERWACJA oraz PRZEGLĄDY maszyn i urządzeń oraz prawidłowe ich czyszczenie, ewentualna wymiana podzespołów jest bardzo ważnym aspektem dla bezawaryjnej i wydajnej pracy urządzeń. Dzięki temu zapobiegamy szybszemu zużywaniu się oraz niespodziewanym awariom.

RESURS URZĄDZEŃ

Oferujemy wykonywanie resursu (usługa odtworzenia historii eksploatacji urządzenia) celem dokonania oceny jego stanu technicznego. Wykonanie resursu jest obowiązkowe zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego.

Resurs maszyny to ustalony czas eksploatacji urządzenia, w którym gwarantowane jest bezpieczeństwo oraz sprawność użytkowania maszyny. Resurs należy wykonać dla maszyn używanych, starszych niż rok. Jest wymagany przez inspektorów Urzędu Dozoru Technicznego przed wykonaniem przez nich okresowego przeglądu maszyny i dopuszczeniem jej do dalszej eksploatacji.

Obowiązek każdorazowego określenia resursu ciąży na eksploatującym maszynę.

 

*Usługi dotyczą wszystkich urządzeń wymienionych w naszej ofercie.

PROCES DOPUSZCZENIA URZĄDZENIA DO EKSPLOATACJI

Przygotowanie dokumentacji urządzenia do zgłoszenia

Zgłoszenie urządzenia do objęcia dozorem technicznym w odpowiednim terenowo oddziale Urzędu Dozoru Technicznego

Przeprowadzenia odbiorczego badania technicznego przez inspektora UDT

Pozytywny wynik badania

WYDANIE DECYZJI ZEZWALAJĄCEJ NA EKSPLOATACJĘ URZĄDZENIA